Klauzula Informacyjna - monitoring wizyjny

kamerka

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych
w zakresie monitoringu wizyjnego


Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Jaśle, z siedzibą ul. Armii Krajowej 3 , 38-200 Jasło, reprezentowany przez Prezesa Sądu.

2. W Sądzie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Monika Domino-Wolańczyk. Z Inspektorem można skontaktować się bezpośrednio pod adresem e-mail: iod@jaslo.sr.gov.pl lub korespondencyjnie: Sąd Rejonowy w Jaśle, ul. Armii Krajowej 3 , 38-200 Jasło.

3. Monitoringiem wizyjnym w Sądzie objęto : wejścia i wyjścia z budynku A i B, hol na parterze budynku A, hol na parterze budynku B, korytarze I, II piętra budynku A, korytarze I, II ,III i IV piętra budynku B, chodnik bezpośrednio przylegający do budynku A wraz z miejscami parkingowymi oraz parking wewnętrzny Sądu.

4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia państwowego oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.), art. 5a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.) i art. 22² § 1 Kodeksu pracy.

6. Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.:
a) organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych;
b) właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa; 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

8. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
c) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie placów i obiektów Administratora danych.

Rejestr zmian dla: Klauzula Informacyjna - monitoring wizyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
Monika Domino-Wolańczyk
Opublikował:
Marek Zięba
Dokument z dnia:
2019-06-17
Publikacja w dniu:
2019-06-17
Opis zmiany:
Aktualizacja treści artykułu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
Wanat Grzegorz
Opublikował:
Administrator serwisu
Dokument z dnia:
2018-05-23
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d